…για το πέρασμα από την αυθόρμητη εξέγερση στον οργανωμένο και συνεχή αγώνα για την κοινωνική επανάσταση…2015-6-DEC———————-

ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2008-ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2015

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΘΟΡΜΗΤΗ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Η εξέγερση του Δεκέμβρη του 2008 καταδεικνύει πως ο κοινωνικός ξεσηκωμός είναι εφικτός, πως η κοινωνική και ταξική αντεπίθεση – σε αντίθεση με την ενσωμάτωση, την παραίτηση και την εξατομίκευση- είναι η μόνη ρεαλιστική προοπτική νίκης των εκμεταλλευόμενων και των καταπιεσμένων. Η εξέγερση του Δεκέμβρη είναι σήμερα ζωντανή ως κοινωνικό πρόταγμα, όχι για την επανάληψή της, αλλά για την υπέρβασή της από τους ίδιους τους αγωνιζόμενους στην προοπτική της κοινωνικής επανάστασης.

Για το άνοιγμα του δρόμου για την κοινωνική επανάσταση δεν αρκούν τα αυθόρμητα, πρόσκαιρα και ανοργάνωτα ξεσπάσματα της δίκαιης οργής μας. Απαιτείται πολιτική, κοινωνική και ταξική αυτοοργάνωση των ίδιων των καταπιεσμένων για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη συνέχεια του αγώνα. Είναι απαραίτητο οι αγωνιζόμενοι να στήσουμε φραγμούς στις προσπάθειες αφομοίωσης και στις απόπειρες χειραγώγησης, καπήλευσης, διαμεσολάβησης των κοινωνικών και ταξικών αντιστάσεων. Με όπλο μας την αλληλεγγύη να αγωνιστούμε στην κατεύθυνση της οργάνωσης, της διασύνδεσης, της συνάντησης και της συνέχισης των αγώνων από τα κάτω για τη δημιουργία νέων μετώπων για την εξάπλωση της σύγκρουσης με κάθε πτυχή της κρατικής και καπιταλιστικής βαρβαρότητας.

Η ουτοπία μας δε σταματά στο ξέσπασμα της αυθόρμητης εξέγερσης. Δε δικαιώνεται με τίποτα λιγότερο από την κοινωνική επανάσταση, την καθολική ανατροπή του κράτους και του καπιταλισμού και την οικοδόμηση μιας νέας αταξικής κοινωνίας ισότητας, αλληλεγγύης και ελευθερίας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ!

ΠΟΡΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2015

http://apo.squathost.comanpolorg@gmail.com

Μετάφραση της αφίσας για της 6 Δεκέμβρη 2008 στα Ισπανικά

DICIEMBRE 2008 – DICIEMBRE 2015

Para el paso de la insurrección espontánea a la lucha organizada y continua por la revolución social

La insurrección de diciembre de 2008 demuestra que la sublevación social es posible, que el contraataque social y de clase -en contraposición a la incorporación, al abandono y al individualismo- es la única perspectiva de victoria real para los explotados y los oprimidos. La insurrección de diciembre está hoy viva como propuesta social, no para su repetición sino para su superación por los luchadores en la perspectiva de la revolución social.

Para abrir el camino de la revolución social no bastan los estallidos espontáneos, transitorios y desorganizados de nuestra justa rabia. Es precisa la autoorganización política, social y de clase de los mismos oprimidos para planear, desarrollar y continuar la lucha. Es imprescindible que los luchadores levantemos barreras a los intentos de asimilación y a las tentativas de manipulación, de control, de mediación en las resistencias sociales y de clase. Con nuestra arma la solidaridad luchemos en la dirección de la organización, la interconexión, el encuentro y la continuación de las luchas de los de abajo para la creación de nuevos frentes para extender el enfrentamiento con cada aspecto de la barbarie estatal y capitalista.

Nuestra utopía no termina con el estallido de la insurrección espontánea. No se contenta con nada menos que la revolución social, el derribo total del estado y del capitalismo y la construcción de una nueva sociedad no clasista de igualdad, solidaridad y libertad.

¡POR LA ANARQUÍA Y EL COMUNISMO LIBERTARIO!

ORGANIZACIÓN POLÍTICA ANARQUISTA
federación de colectivos

———————-

Μετάφραση της αφίσας για της 6 Δεκέμβρη 2008 στα Αγγλικά

DECEMBER 2008 – DECEMBER 2015

FOR THE PASSAGE FROM SPONTANEOUS INSURRECTION TO ORGANISED AND CONTINUOUS STRUGGLE FOR SOCIAL REVOLUTION

The revolt of December 2008 shows that social uprising is possible; it shows that social and class fightback is the only realistic prospect for victory for the oppressed and the exploited, as opposed to institutionalization, resignation and individualization. The revolt of December is alive today as a challenge, not in order to be repeated but to be surpassed by the people in struggle, in the perspective of social revolution.

To pave the way for social revolution, the spontaneous, temporary and unorganised outbursts of our justified rage are not enough. Political, social and class self-organisation by the oppressed themselves is necessary for planning, developing and carrying on the struggle. It is imminent that we create barriers to any effort made to assimilate, manipulate, exploit and mediate social and class resistance. Armed with solidarity, we will fight in the direction of organisation, interconnection, encounter and continuity of the struggles from below, for the creation of new fronts and for spreading the confrontation with every aspect of state and capitalist brutality.

Our utopia does not end in the outbreak of spontaneous insurrection. It is not satisfied with nothing less than social revolution, the complete overthrow of state and capitalism and the creation of a classless society of equality, solidarity and freedom.

FOR ANARCHY AND LIBERTARIAN COMMUNISM

Anarchist Political Organisation
Federation of Collectives

DEMONSTRATIONS – SUNDAY, DECEMBER 6, 2015:

PATRAS: 11 am – Parartima
Anarchist group “Disinios Ippos” – Member of APO

THESSALONIKI: 12 pm – Kamara
Collective for Social Anarchism “Mavro & Kokkino” (“Black & Red”) – APO

ATHENS: 5 pm – Propylea
APO – Local Coordination of Athens: Anarchist Collectives “Circle of Fire” and “Omikron 72”

http://apo.squathost.com
anpolorg@gmail.com

———————-

Μετάφραση της αφίσας για της 6 Δεκέμβρη 2008 στα Γαλλικά

DECEMBRE 2008 – DECEMBRE 2015

POUR LE PASSAGE DE LA REVOLTE SPONTANEE A LA LUTTE ORGANISEE ET CONTINUE POUR LA REVOLUTION SOCIALE

La révolte de Décembre 2008 montre que le soulèvement social est possible, que la seule perspective réaliste de victoire des exploités et des opprimés est la contre-attaque sociale et de classe – contrairement à l’assimilation institutionnelle, la résignation et l’individualisation. La révolte de Décembre est aujourd’hui vivante en tant qu’enjeu social, non pas afin qu’elle soit répétée, mais afin qu’elle soit dépassée par les gens en lutte, dans la perspective de la révolution sociale.

Pour frayer le chemin vers la révolution sociale, les explosions spontanés, temporaires et inorganisés de notre colère juste ne suffisent pas. Il faut l’auto-organisation politique, sociale et de classe de la part des opprimés pour planifier, développer et continuer la lutte. Il faut que les gens en lutte nous mettions des barrières aux tentatives d’assimilation, de manipulation, d’utilisation frauduleuse et de médiation des résistances sociales et de classe. En utilisant la solidarité comme notre arme luttons dans la perspective de l’organisation, de l’interconnection, de la rencontre et de la continuation des luttes d’en bas afin de créer de nouveaux fronts pour la propagation de la confrontation avec la barbarie capitaliste et étatique dans tous ses aspects.

Notre utopie ne s’arrête pas au déclenchement de la révolte spontanée. Elle n’obtient satisfaction avec rien de moins que la révolution sociale, le renversement total de l’Etat et du capitalisme et la création d’une nouvelle société sans classes, d’une société d’égalité, de solidarité et de liberté.

POUR L’ANARCHIE ET LE COMMUNISME LIBERTAIRE !

APO (Organisation Anarchiste Politique) – Fédération de collectifs

MANIFESTATIONS – DIMANCHE 6 DECEMBRE 2015 :

PATRAS : 11h – Parartima
Groupe Anarchiste “Disinios Ippos” – Membre de l’APO

THESSALONIQUE : 12h – Kamara
Collectif pour un anarchisme social “Mavro kai Kokkino” (“Noir et Rouge”) – APO

ATHENES : 17h – Propylea
APO – Coordination Locale d’Athènes : Collectifs Anarchistes “Cercle du Feu” et “Omikron 72”.

http://apo.squathost.com

anpolorg@gmail.com